POLSKIE RĘKODZIEŁO

Polityka prywatności

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

I.

Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.lightoflove.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich.

 

II.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Anita Jankowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LoL Anita Jankowska, ul. Jelenia 26/15, 54-242 Wrocław, NIP 8942672583, REGON 521192341.

 

III.

W sprawach z zakresu Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, pod adresem email: kontakt@lightoflove.pl, numerem telefonu: +48 517 214 116 lub listownie na adres: ul. Wojska Polskiego 16d/4, 56-400 Oleśnica.

 

IV.

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawnej.

 1. Dane osobowe zbierane w celu rejestracji Konta w Sklepie internetowym. Podstawą przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania przez Kupującego/Konsumenta zakupu produktów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Kupującego/Konsumenta Zamówień. Podstawą prawną jest 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Kupującego/Konsumenta,
 3. Dane osobowe zbierane w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej. Podstawą prawną jest 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane osobowe zbierane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Państwo kontaktujecie się z nami wykorzystując formularz kontaktowy, telefon lub e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dane osobowe zbierane w celu wysyłki newslettera do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie (otrzymywania w formie elektronicznej informacji o działalności firmy Anita Jankowska) Podstawą prawną jest wyrażona zgoda, 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. W celu ustalania i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora 6 ust. 1 lit. f RODO.

V.

Podane przez Państwa Dane Osobowe mogą być ujawnione:

 1. dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń lub obrony praw (w szczególności kancelarii prawnej),
 2. podmiotowi świadczącemu usługi księgowe,
 3. firmie przechowującej dane na serwerze, tzw. hostingodawca,
 4. firmy kurierskie, świadczące na naszą rzecz usługi dostarczenia produktu,
 5. dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, a także bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 6. Państwa Dane Osobowe mogą być udostępniane takżę podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

VI.

Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie to, zgodne z zasadami wynikającymi z RODO.

 

VII.

Cel przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych

Zakres przetwarzanych danych

Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym.

Dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

 

 

Marketing (Newsletter)

Dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

 

e-mail

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed i po zawarciu w/w umowy.

Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail

Udzielenie odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Państwo kontaktujecie się z nami wykorzystując formularz kontaktowy, telefon lub e-mail.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.

Imię, e-mail, numer telefonu

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

 

Ustalanie, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także obrona przed roszczeniami.  

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego

 

VIII.

Będziemy podejmować odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem wszelką komunikację w sprawie przetwarzania Danych Osobowych w związku z realizacją przysługujących Państwu praw do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • sprzeciwu jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

Ponadto, jeżeli Państwa Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

IX.

Informacji będziemy udzielać Państwu bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Państwa o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

X.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznacie Państwo, że przetwarzając Dane Osobowe naruszamy przepisy RODO, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XI.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów sprzedaży i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Anna Jankowska z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz kupić oferowane przez nas produkty, musisz podać swoje dane osobowe.

W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych w celach marketingowych, formularz kontaktowy, założenie konta) podanie danych jest dobrowolne.

XII.

Administrator nie przetwarza Państwa Danych Osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

XIII.

Polityka Prywatności, stosownie do potrzeb, może ulec zmianom lub uzupełnieniu. Na stronie głównej naszego serwisu pod adresem: www.lightoflove.pl., będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich aktualizacjach zachodzących w niniejszym dokumencie.

 

XIV.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Państwu zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego Light of Love oraz przepisami prawa.

Zapoznaj się również z naszą Polityką Prywatności dla: