Polityka prywatności Instagram

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

I.

Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników fanpage’a na Instagramie strony internetowej  www.lightoflove.pl. W  Polityce  zostały  opisane  zasady  gromadzenia  oraz  wykorzystywania  danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich.

II.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Anita Jankowska, prowadząca działalność nierejestrowaną po nazwą Anita Jankowska, ul. Popowicka 42/12,

54-237 Wrocław (zwana dalej Podmiotem).

III.

W sprawach z zakresu Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, pod adresem email: kontakt@lightoflove.pl, numerem telefonu: 517214116 lub listownie na adres ul. Popowicka 42/12,

54-237 Wrocław.

IV.

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. w celu prowadzenia profilu w serwisie społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Instagram i informowania za jego pomocą o aktywności LightofLove, promowaniu różnych produktów, które LightofLove sprzedaje, budowaniu oraz utrzymaniu społeczności z firmą związanej. Podstawą prawną jest 6 ust. 1 lit. f RODO,
 2. w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności aplikacji Instagram – komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu Administratora. Podstawą prawną 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. Ustalenia i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną jest 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z aplikacji jest administrator aplikacji Instagram, który może przetwarzać dane osobowe we własnych celach, w oparciu o inne podstawy prawne.

W oparciu o własny regulamin, administrator aplikacji Instagram może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil.

Administratorowi jako prowadzącemu profil LightofLove, udostępniane mogą być przez administratora aplikacji Instagram anonimowe zestawienia i statystyki, dotyczące np. liczby czy profilu odwiedzających stronę na Instagramie.

V.

Podane przez Państwa Dane Osobowe mogą być ujawnione:

 1. właścicieli serwisu społecznościowego Instagram na zasadach dostępnych pod adresem www.facebook.com/help/instagram/155833707900388,
 2. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń lub obrony praw (w szczególności kancelarii prawnej),
 3. innym użytkownikom aplikacji Instagram w przypadku Danych Osobowych zawartych w komentarzach na profilu LightofLove,
 4. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Państwa Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

VI.

Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie to, zgodne z zasadami wynikającymi  z RODO.

VII.

Czas przetwarzania danych osobowych:

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji w/w celów przetwarzania,
 • Dane osobowe zawarte w postach lub komentarzach będą przetwarzane do momentu ich usunięcia. W przypadku trudności z usunięciem konkretnego komentarza,

możecie się Państwo zwrócić o to z prośbą do nas,

 • W każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z „obserwowania” naszego profilu. Możecie także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych w tych celach,
 • Warto też pamiętać o tym, że niezależnie od przetwarzania Danych Osobowych przez Nas, własne okresy przetwarzania Danych Osobowych może stosować także administrator aplikacji Instagram,
 • W przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, Dane Osobowe są przetwarzane nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego

VIII.

Będziemy podejmować odpowiednie  środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem wszelką komunikację w sprawie przetwarzania Danych Osobowych w związku z realizacją przysługujących Państwu praw do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • sprzeciwu jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

Ponadto, jeżeli Państwa Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

IX.

Informacji będziemy udzielać Państwu bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Państwa o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

X.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznacie Państwo, że przetwarzając Dane Osobowe naruszamy przepisy RODO, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

XI.

Podanie Danych Osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże ich nie podanie będzie skutkować uniemożliwieniem korzystania z funkcjonalności aplikacji Instagram, takich jak np. brak możliwości zamieszczania komentarzy.

XII.

Administrator nie przetwarza Państwa Danych Osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

XIII.

Polityka Prywatności, stosownie do potrzeb, może ulec zmianom lub uzupełnieniu. Na stronie głównej naszego serwisu pod adresem: www.lightoflove.pl., będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich aktualizacjach zachodzących w niniejszym dokumencie.

XIV.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Państwu zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego LightofLove oraz przepisami prawa